اتاق بازرگانی ایران – قزاقستان، حامی معنوی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، اتاق بازرگانی ایران – قزاقستان، به عنوان حامی معنوی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.