اعضای هیات گزینش اولیه کتاب مدیریت کسب و کار سال کشور معرفی شدند

به گزارش دبیرخانه کنفرانس و به نقل از دکتر علیرضا داداشی، رئیس کمیته انتخاب و معرفی کتاب مدیریت کسب و کار سال کشور، اعضای هیات گزینش اولیه کتاب سال را معرفی کرد.
دکتر علیرضاداداشی، بازرس انجمن مدیریت کسب وکار ایران
دکتر زهره مستوفی فر،رئیس کمیته دانشجویی انجمن مدیریت کسب و کار ایران
دکتر امید اشکانی، عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کسب وکار ایران
دکتر سیدعلی طباطبایی، رئیس کمیته کسب و کارهای آرایشی و بهداشتی انجمن مدیریت کسب وکار ایران
دکتر عادله سمیعی، عضو موسس کمیته دانشجویی انجمن مدیریت کسب وکار ایران