اعضای کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری معرفی شدند

به گزارش دبیرخانه کنفرانس و به نقل از دکتر علی بنیادی نائینی، رئیس کمیته انتخاب و معرفی پایان نامه برتر دانشجویی مدیریت کسب و کار سال کشور، اعضای این کمیته به شرح زیر معرفی شدند:

دکتر محمدحسن توسلی: رئیس کمیته کسب و کارهای تعاونی انجمن مدیریت کسب و کار ایران؛ دبیر کمیته
دکتر مرتضی نظری: مدرس دانشگاه تهران
دکتر علیرضا فضل زاده: عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
دکتر علی داوری: عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
دکتر مهدی صانعی: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
دکتر بهمن حاجی پور: عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر علی بنیادی نائینی: عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت