انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، حامی معنوی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، به عنوان حامی معنوی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.