انجمن حسابداری ایران، حامی معنوی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، انجمن حسابداری ایران، به عنوان حامی معنوی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد