بیمه ایران شعبه ۶۹۸۵، حامی مالی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، بیمه ایران واقفی ۶۹۸۵، به عنوان حامی مالی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد