دانسگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، حامی علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دانسگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، به عنوان حامی علمی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد