دکتر اکبر احمدی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر اکبر احمدی، عضو گروه اقتصاد کاربردی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.