دکتر حاجیه رجبی فرجاد، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر حاجیه رجبی فرجاد، عضو هیأت علمی دانشگاه نیروی انتظامی (امین) به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment