دکتر حوریه مرادی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر حوریه مرادی، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه لرستان به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.