دکتر سید حمید هاشمی پطرودی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر سیدحمید هاشمی پطرودی، عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اقتصاد دانشگاه مازندران به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.