دکتر فرهاد جوان، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر فرهاد جوان، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.