دکتر محمدامین خراسانی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر محمدامین خراسانی، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.