دکتر محمد حسن توسلی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر محمد حسن توسلی، مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و رئیس کمیته کسب و کارهای تعاونی انجمن مدیریت کسب و کار ایران، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.