دکتر محمد مهدی رضوانی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر محمد مهدی رضوانی، مشاور ارشد و مدرس ژئومارکتینگ صنعت پخش و صنعت بانکی و رئیس کمیته ژئومارکتینگ انجمن مدیریت کسب و کار ایران به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.