دکتر مریم غیاث آبادی فراهانی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر مریم غیاث آبادی فراهانی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.