دکتر مصطفی طالشی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر مصطفی طالشی، استاد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور تهران به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.