سازمان حفاظت محیط زیست، حامی معنوی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، سازمان حفاظت محیط زیست، به عنوان حامی معنوی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد