اجلاس بین المللی کارآفرینان برتر

محورهای اجلاس
 • مدیریت مراکز آموزشی
 • ضرورت مدیریت آموزشی
 • کارکردهای مدیریت آموزشی
 • وظایف مدیر در زمینه­ برنامه آموزشی و تدریس
 • اصول برنامه ریزی آموزشی
 • مدیریت کیفیت جامع آموزشی
 • رفتار سازمانی
 • اصول نظارت و راهنمائی آموزشی
 • تحول برنامه ریزی آموزشی

 

 • مدیریت کارآفرینی
 • نگرش، خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی
 • مهارت ها و کارآفرینی
 • رویکرد فصت محور به کارآفرینی
 • گرایش به یادگیر و میل به نوآوری
 • گرایش به ریسک
 • جهت گیری استراتژیک و کارآفرینی
 • گرایش به منابع و کارآفرینی
 • ساختار مدیریت و کارآفرینی
 • کارآفرینی در عصر اطلاعات و ارتباطات
 • نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی
 • کارآفرینی فناورانه
 • راهکارهای توسعه فرهنگ نوآوری در کسب و کارهای کوچک

 

 • نقش مهارت آموزی در اقتصاد
 • ضرورت آموزش های مهارتی
 • مهارت آموزی و کارآفرینی
 • مهارت آموزی و اشتغال
 • مهارت آموزی، اشتغال و توسعه پایدار
 • مهارت آموزی و اعتماد به نفس بالا
 • مهارت آموزی و کارایی و عملکرد بالا
 • تغییر نگرش و بازآموزی مهارتی
مزایای شرکت در اجلاس
 • معرفی کارآفرینان به عنوان سفیر کارآفرینی
 • اعطای تندیس و لوح سفیر کارآفرینی
 • اعطای ۵ گواهینامه دانشگاهی و بین‌المللی مورد تایید وزارت علوم، سازمان فنی و حرفه ای و قابل ترجمه
 • برگزاری دوره آموزشی و ارائه گواهینامه مرکز ملی تربیت مربی و پژوهش ­های فنی و حرفه ­ای
 • ارائه گواهینامه استاندارد رضایت مشتری (ISO)
 • برندسازی شخصی افراد
 • زمینه ایجاد شبکه ارتباطی با کارآفرین
 • با حضور مقامات دولتی و بخش خصوصی
 • معرفی افراد و صاحبان مشاغل در سطح ملی و بین ­المللی
 • بهره ­گیری از فضای تبلیغاتی اجلاس
 • ارتقاء مهارت مدیران و صاحبان کسب و کار
 • آموزش روش ­ها و ابزارهای تحلیل بازار و تدوین استراتژی ­های مناسب برای رونق کسب و کار
 • امکان آشنایی با اساتید مطرح ایران و دانشگاه ­های معتبر جهت بهره ­مندی از تجارب تجاری و علمی
 • مصاحبه ویژه خبری در روز همایش با مدیران برگزیده(VIP) و پخش آن در کانال­های رسمی و پر بازدید کشور
معرفــی کانــون انجمــن هــای صنفــی کافرمائــی آموزشــگاه هــای آزاد فــی وحرفــه ای کشــور

کانـون انجمن ­هـای صنفـی کارفرمائـی آموزشـگاه ­های آزاد فنـی و حرفـه­ ای کشـور درسـال 1383 بـا گرد هـم آمـدن حـدود 50 انجمـن صنفـی آموزشـگاه هـای آزاد کشـور تشـکیل شـد. که اکنـون تعداد ایـن انجمن ها بـه قریـب 240 انجمن صنفی در سراسر کشـور توسـعه یافته وشـالوده حـدود 24000 آموزشـگاه فنـی وحرفه ای آزاد هسـتند. ایـن آموزشـگاه ­ها در چهار خوشـه خدمـات، صنعـت، کشـاورزی و فرهنـگ و هنـر و 64 گـروه برنامه ­ریـزی درسـی و حـدود 6000 استاندارد آموزشـی منطبـق بـا کدهـای ISCO فعالیـت آموزشـی دارند.

اهداف
 • كوشـش در جهـت اسـتیفای حقـوق و خواسـت­ های مشـروع و قانونـی اعضـا از طریـق ایجـاد زمینه­هـای مسـاعد بـه منظـور نیـل بـه اهـداف کانـون
 • جمـع آوری اطلاعـات، بررسـی و تحقیـق دربـاره مشـكلات، شـناخت نیازهـا و اولویت­ هــا
 • برنامه­ریــزی بــرای تامیــن نیازهــای صنفــی، آمــوزش، توســعه و گســترش فعالیت ­هــا
 • کوشـش بـرای هماهنگـی در امـور آمـوزش، ارتقـای مهـارت و تامیـن نیـروی انســانی مــورد نیــاز، همــكاری بــا وزارت تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــی و ســایر دســتگاه ­ها و نهادهــای ذیربــط بــرای انجــام آموزش­هــای مربــوط بــه حفاظــت فنــی و بهداشــت كار
 • حمایــت و دفــاع از حقــوق و منافــع صنفــی و حرفــهای اعضــا از طریــق ارایــه پیشــنهاد و جلــب پشــتیبانی مراجــع و ســازمان ­های دولتــی و ملــی نســبت بــه هـدف هـای کانـون
 • قبـول مسـئولیت و همـكاری بـا وزارتخانه ­هـا، سـازمان ­ها و نهادهـای رسـمی در انجـام وظایـف و تكالیفـی كـه ایـن دسـتگاه­ها بـه کانـون محـول مـی كننـد و آمادگـی بـرای ارائـه مشـورت­های لازم بـه آنهـا
 • شــركت در مذاكــرات حرفــه ­ای بــا ســایر ســازمان ­های كارفرمایــی ذیربــط مشــمول قانــون و انعقــاد پیمان ­هـ­ـای دســته جمعــی بــا ســازمان­ های كارگــری
وظايف اختصاصی کانون

کانــون درچارچــوب نیازهــا و اهــداف عالیــه راســا و نیــز از طریــق مشــاوره، ایجــاد وحــدت رویــه و اعمــال هماهنگی ­هــا و رســیدگی ­های لازمــه بر عملکــرد و وظایــف کلــی انجمن­هــای صنفــی آموزشــگاه ­های فنــی و حرفــه­ای آزاد وابســته بــه خــود در سراسرکشــور بــرای تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف زیــر فعالیــت مــی­نمایــد:

 • دســتیابی بــه اســتقلال فنــی و تکنولــوژی پیشــرفته، منطبــق باشــرایط فرهنگــی، اجتماعــی، اقلیمــی واقتصــادی کشــور
 • ترویــج و تحکیــم مشــارکت، همــکاری و تعــاون بیــن آموزشــگاه ­های فنــی و حرفـ­ـه ­ا­ی آزاد کشــور از طریــق تقویــت هرچــه بیشــتر انجمن­ های صنفــی شهرســتان­ها، کانون­هــای اســتانی و ایجــاد تعاونی ­هــای مرتبــط بــه هدایــت مهارت­هــا و توســعه آموزشــگاه ­ها و آموزش ­هــای فنــی وحرفــه­ای
 • تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضای کانون
 • تــلاش و همــکاری بــا ســازمان ­های ذیربــط بــه منظور ســازماندهی و توســعه آموزشــگاه ­های فنــی و حرفــه­ ای آزاد کشــور و ترکیــب آموزش­هــای مهارتــی و کار بمنظور کمـک بـه اشـتغال پایـدار
 • ارتبــاط بــا مجامــع فنــی و حرفــه ای داخلــی و بیــن­المللــی بــه منظــور، روزآمــد و کارآمــد نمــودن آموزش­ هــای فنــی و حرفــه­ای
 • کمـک بـه کاهـش تصـدی­گـری دولـت در بخـش­هـای مختلـف آمـوزش فنـی و حرفـه­ای، منطبـق بـا اصـل 44 قانـون اساسـی، از طریـق قبـول تصـدی امـور مربـوط بـه دولـت و احالـه بخـش مهمـی از ایـن وظایـف بـه اعضـای کانـون
 • جلـب حمایت­هـای مالـی، فنـی، آموزشـی و تشـویقی در داخـل و خـارج از کشـور و احالـه بخـش مهمـی از ایـن وظایـف بـه انجمن ­هـای صنفـی وابسـته بمنظور تقویـت بیشـتر آنها
 • تلاش در معرفـی و عرضـه آمـوزش­ های مهارتـی و فنی و حرفه ای در سـطوح مختلـف جامعـه و آشـناکردن آحـاد مـردم بـه اهمیـت ایـن آموزش­هـا و نقـش آنهـا در ایجـاد اشـتغال پایدار
 • برگـزاری سـمینارها وکنفرانس ­هـای منطقـه ­ای و ملـی در زمینـه آموزش­ هـای علمـی، مهارتـی و فنـی و حرفـه­ای بـا هـدف ترویـج کارآفرینـی
 • ارائـه مشـاوره و خدمـات در زمینه­ هـای نشـر، دریافـت و توزیـع آییـن نامه، شـیوه نامه­هـا، دسـتورالعمل ­ها و قراردادهـای اجرایـی تیـپ و اسـتانداردهای آموزشـی و کتـب و جـزوات آموزشـی و کمـک آموزشـی بـا اخـذ مجـوز از مراجـع ذیربط
 • تنظیـم و تقدیـم طـرح و لوایـح بـه هیـات دولـت، مجلس شـورای اسـلامی، شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی و دیگر نهادهـای ذیربـط بمنظور احقـاق حقـوق آموزشــگاه­ هــای فنــی و حرفــه­ای آزاد و موسســان و مدیــران فعــال در آنهــا و حـل مشـکلات معیشـتی و تلاش و پیگـری ایـن امـور تاحصـول نتیجـه و کسـب امتیـازات حمایتـی
شرکای آموزشی و اجتماعی
 • سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای کشـور:

بعنـوان شـریک اصلـی کانـون درتصمیـم سـازی و تصمیـم­ گیـری بـرای آمـوزش­هـای فنـی و حرفـه ای دربخش خصوصـی و در قالـب هیـات نظـارت مرکـزی و شـوراهای داخلـی سـازمان ماننـد شـورای پژوهـش، شـورای انتشـارات، کمیتـه راهبـری مربیـان و ... همـکاری گسـترده ای با هـم دارنـد .

 • سـازمان بهزیسـتی کشـور:

 در قالب تربیت مربیان تخصصی برای معلولان و افراد تحـت پوشـش بهزیسـتی و نیـز اجـرای آمـوزش بـرای نا توانـان وکـم توانـان جسـمی و حرکتـی بـرای بهبـود سـطح زندگـی آنـان از طریـق توانمندسـازی تـا ایجاد شـغل همـکاری دارنـد.

 • قـرارگاه مهـارت آمـوزی سـتادکل نیروهای مسـلح:

 همـکاری در اجرای آمـوزش و توانمندسـازی مهارتـی کارکنـان وظیفـه و پایـور، بازنشسـتگان و خانواده ­هـای نیروهـای مسـلح

 • دانشـگاه آزاد اسلامی:

 همـکاری متقابـل ملـی و بیـن ­المللـی دوره­ هـای آموزشـی جهت ارتقاء سـطح دانشـجویان و هنرجویان با ارائه گواهی دانشـگاهی

 • دانشـگاه پیام نور:

 اجـرای آموزش بـرای دانشـجویان و آحاد جامعـه در قالب آموزش ­هـای کوتـاه مدت و تخصصـی و صدورگواهی مشـترک

 • مرکـز تربیـت مربی و پژوهـش های فنی وحرفـه ای:

 همـکاری درتربیت و ارتقـای سـطح مربیـان مهارتـی بـرای فعالیـت در مراکز آمـوزش مهارتـی و فنـی و حرفـه­ای

 • شـبکه دانشـگاه های مجازی جهان اسلام:

همکاری متقابل بین ­المللی همـراه با دوره های آموزشـی جهت ارتقاء سـطح دانشـجویان و هنرجویـان با ارائه گواهی دانشگاهی

فعالیت های شاخص
 • الـف) کسـب مصوبه مجلس شـورای اسلامی در معافیـت مالیاتی آموزشـگاه­ های فنـی وحرفـه ­ای آزاد درقالـب ماده 134 قانـون مالیات­های مسـتقیم از طریق ارائه مسـتقیم طـرح معافیت مالیاتی بـه مجلس

  ب) کسـب مصوبه مجلس شـورای اسلامی برای پوشـش %50 حق بیمه موسسان و مدیران آموزشـگاه­ های فنـی و حرفه ای آزاد

  ج) همـکاری بـا کمیتـه امـداد و مجمـع خیرین ایـران در حمایـت آموزشـی از افراد بـی بضاعـت و اقشـار ضعیف جامعه

ثبت نام اجلاس بین المللی کارآفرینان برتر
نام فارسی(Required)
نام انگلیسی(Required)