هزینه شرکت در کنفرانس (تومان) هزینه شرکت در کارگاه (تومان)
نوع ثبت نام تا تاریخ 01/10/1400 از تاریخ 01/10/1400

تا تاریخ 01/11/1400

بعد از تاریخ 01/11/1400 کارگاه های 2ساعته کارگاه های 4ساعته
عادی 2،000،000 2،200،000 2،400،000 600،000 990،000
ویژه (*) 3،000،000 3،200،000 3،400،000 600،000 990،000
هیئت علمی 1،100،000 1،200،000 1،300،000 600،000 990،000
دانشجویی 800،000 900،000 1،100،000 600،000 990،000
بسته ویژه شامل ثبت نام ویژه کنفرانس به همراه شرکت در 5 کارگاه تخصصی 3،850،000

   (*) : ثبت نام در کنفرانس به همراه عضویت یکساله رایگان در انجمن مدیریت کسب و کار ایران ایران و گواهینامه رسمی از همکاران خارجی