اعضای کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر سال 1400 مدیریت کسب و کار کشور، معرفی شدند

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر محمدهادی عسگری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن و نایب رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران، به عنوان رئیس کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر سال 1400 مدیریت کسب و کار کشور، اعضای این کمیته را معرفی کرد:

پروفسور محمدرضا حمیدی زاده: عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر ناصر صنوبر: عضو هیأت علمی دانشگاه سراسری تبریز
دکتر ابوالفضل دانائی: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد سمنان
دکتر محمد امین ترابی: عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
دکتر ژاله معماری: عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا
دکتر محمدهادی عسگری: عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد تنکابن و نایب رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران