فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی، به عنوان حامی علمی کنفرانس معرفی شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی، با سردبیری دکتر محمدرضا حمیدی زاده، به عنوان حامی علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.
وب سایت رسمی فصلنامه: http://www.smsjournal.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment