فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش، به عنوان حامی علمی کنفرانس معرفی شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش، با سردبیری دکتر اسماعیل کاظم پور، به عنوان حامی علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.
وب سایت رسمی فصلنامه: https://www.jmep.ir/

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment