وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجوز برگزاری اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار را صادر کرد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس و به نقل از انجمن مدیریت کسب و کار ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجوز برگزاری اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار را طی شماره 248983 / 3 / 3 / 3 مورخ 30 آذرماه 1400 صادر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment