فصلنامه دانش کارآفرینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحو علوم تحقیقات، حامی علمی کنفرانس شد

فصلنامه دانش کارآفرینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحو علوم تحقیقات، حامی علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه کنفرانس، فصلنامه دانش کارآفرینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحو علوم تحقیقات، به عنوان حامی علمی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد

سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، حامی معنوی کنفرانس شد

سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، حامی معنوی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه کنفرانس، سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری، به عنوان حامی معنوی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد

دکتر احسانه نژادمحمد، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

دکتر احسانه نژادمحمد، عضو کمیته علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر احسانه نژادمحمد – استاديار دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دکتر عباس فرهمندمهر، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

دکتر عباس فرهمندمهر، عضو کمیته علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر عباس فرهمندمهر، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار شد.

دانسگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، حامی علمی کنفرانس شد

دانسگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، حامی علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دانسگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، به عنوان حامی علمی اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد

دکتر روح اله سهرابی – استادیار مدیریت و رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

دکتر روح اله سهرابی – استادیار مدیریت و رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، عضو کمیته علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر روح اله سهرابی – استادیار مدیریت و رئیس دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت…

پروفسورROBERTO PASCA DI MAGLIANO با عنوان «همکاری های بین المللی در کسب و کار» در کنفرانس سخنرانی خواهد کرد

پروفسورROBERTO PASCA DI MAGLIANO با عنوان «همکاری های بین المللی در کسب و کار» در کنفرانس سخنرانی خواهد کرد به گزارش دبیرخانه کنفرانس، پروفسورROBERTO PASCA DI MAGLIANO استاد دانشگاه Sapeinza ایتالیا با عنوان «همکاری های بین المللی در کسب و کار» در اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار سخنرانی خواهد کرد.