دکتر شادان وهاب زاده منشی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

دکتر شادان وهاب زاده منشی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر شادان وهاب زاده منشی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.

دکتر مهدی ابراهیمی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

دکتر مهدی ابراهیمی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه کنفرانس، دکتر مهدی ابراهیمی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، به عنوان عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد.