ثبت نام

ثبت نام در کنفرانس و کارگاه های آموزشی

مقاله

راهنمای ارسال، ارائه شفاهی و ثبت مقاله

سازمان

کمیته های علمی، اجرایی و تخصصی

حامیان

حامیان علمی، معنوی و مالی

سخنرانان

Speakers

کمیته علمی کنفرانس

Scientific Committee

کشورهای مشارکت کننده در کنفرانس

Countries participating in the conference

33 کشور

در دومین کنفرانس بین المللی
اقتصاد و مدیریت کسب و کار مشارکت خواهند داشت

حامیان و همکاران کنفرانس

Sponsors and partners of the conference

حامیان علمی

حامیان معنوی

حامیان مالی

نشریات و مجلات همکار