آخرین مهلت ارسال اصل مقالات:

5 تیر ماه ۱۴۰3

 

 

اعلام نتایج داوری اصل مقالات:

20 مرداد ماه ۱۴۰3