داوری مقالات ملزم به ثبت نام در کنفرانس می‌باشد.

  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 200 MB.
  • Accepted file types: docx, Max. file size: 200 MB.
راهنما
ارسال
  • Accepted file types: pdf, Max. file size: 200 MB.
  • Accepted file types: docx, Max. file size: 200 MB.