پژوهشگر برتر

 پس از دانلود و تکمیل فرم، کلیه مستندات مربوط به هر یک از اطلاعات مندرج در این فرم، بایستی به عنوان پیوست همراه فرم، ارسال شود.

آخرین مهلت ارسال: 5 تیرماه 1403

فرم و مدارک خود را به شماره 09108083193 در ایتا یا تلگرام ارسال فرمایید.

پایان‌نامه برتر

رساله/پایان نامه‌هایی که در 5 سال اخیر دفاع شده‌اند مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهند گرفت.

جهت کسب امتیاز، تکمیل فرم زیر و ارسال آن به دبیرخانه به همراه یک نسخه از پایان نامه یا ارسال به شماره 09108083193 در ایتا یا تلگرام تا تاریخ 5 تیرماه 1403 الزامی است.

جهت کسب امتیاز اختراع، ارسال تصویر برگه ثبت اختراع و جهت کسب امتیاز مقالات، ارسال تصویر مقالات چاپ شده الزامی است.

مستدعی است مدارک خواسته شده را کامل ارسال نموده و از ارسال سایر مدارک جدا خودداری فرمایید.