مجله تخصصی اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی- دروازه اقتصاد و کارآفرینی، به جمع حامیان سومین کنفرانس پیوست

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، مجله تخصصی اقتصاد، مدیریت و کا...

ادامه مطلب