مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور، به جمع حامیان سومین کنفرانس پیوست

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منا...

ادامه مطلب