مجله تخصصی اقتصاد، مدیریت و کارآفرینی- دروازه اقتصاد و کارآفرینی، به جمع حامیان سومین کنفرانس پیوست

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، مجله تخصصی اقتصاد، مدیریت و کا...

ادامه مطلب

پایگاه خبری تحلیلی طلوع اقتصاد، به جمع حامیان سومین کنفرانس پیوست

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، پایگاه خبری تحلیلی طلوع اقتصاد...

ادامه مطلب

نشریه علمی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، حامی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، نشریه علمی پژوهش‌های مدیریت من...

ادامه مطلب

نشریه علمی پژوهش هاي روانشناختی در مدیریت، حامی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، نشریه علمی پژوهش های روانشناخت...

ادامه مطلب

فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار، حامی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت ...

ادامه مطلب