دکتر مجتبی مالکی، به عنوان دبیر اجرائی سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر مجتبی مالکی، عضو هیئت مدی...

ادامه مطلب

دکتر علیرضا کوشکی جهرمی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

دکتر علیرضا کوشکی جهرمی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقت...

ادامه مطلب

پروفسور محمدرضا حمیدی زاده، به عنوان دبیر علمی کنفرانس معرفی شد

به گزارش دبیرخانه کنفرانس، پروفسور محمدرضا حمیدی زاده، استاد دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان دبیر علمی ...

ادامه مطلب