دکتر علی شهابی، عضو کمیته اعطای جایزه ملی مدیریت کسب و کار سال کشور شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر علی شهابی، ریاست دانشکدگا...

ادامه مطلب

دکتر مجتبی مالکی، به عنوان دبیر اجرائی سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر مجتبی مالکی، عضو هیئت مدی...

ادامه مطلب

دکتر الهه میگون پوری، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

دکتر الهه میگون پوری، عضو کمیته علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد...

ادامه مطلب