دکتر علی شهابی، عضو کمیته اعطای جایزه ملی مدیریت کسب و کار سال کشور شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر علی شهابی، ریاست دانشکدگا...

ادامه مطلب

دکتر مجتبی مالکی، به عنوان دبیر اجرائی سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر مجتبی مالکی، عضو هیئت مدی...

ادامه مطلب

دکتر محمد آزادی، عضو کمیته اعطای جایزه ملی مدیریت کسب و کار سال کشور شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر محمد آزادی، رئیس کلینیک ت...

ادامه مطلب

دکتر سهراب دل انگیزان، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

دکتر سهراب دل انگیزان، عضو کمیته علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصا...

ادامه مطلب

دکتر علیرضا کوشکی جهرمی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

دکتر علیرضا کوشکی جهرمی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقت...

ادامه مطلب

دکتر میثم شفیعی رودپشتی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

دکتر میثم شفیعی رودپشتی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقت...

ادامه مطلب

دکتر محمد فاریابی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

دکتر محمد فاریابی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد به گزارش دب...

ادامه مطلب

دکتر حسین بوداقی خواجه نوبر، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

دکتر حسین بوداقی خواجه نوبر، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد ب...

ادامه مطلب

دکتر سید حمیدرضا عظیمی، عضو کمیته اعطای جایزه ملی مدیریت کسب و کار سال کشور شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر سید حمیدرضا عظیمی، مدرس م...

ادامه مطلب

دکتر محمد ابوالمعصوم، عضو کمیته اعطای جایزه ملی مدیریت کسب و کار سال کشور شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر محمد ابوالمعصوم، رییس مرک...

ادامه مطلب