دکتر علی شهابی، عضو کمیته اعطای جایزه ملی مدیریت کسب و کار سال کشور شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر علی شهابی، ریاست دانشکدگا...

ادامه مطلب

دکتر مجتبی مالکی، به عنوان دبیر اجرائی سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار معرفی شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر مجتبی مالکی، عضو هیئت مدی...

ادامه مطلب