دکتر الهه میگون پوری، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

دکتر الهه میگون پوری، عضو کمیته علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد...

ادامه مطلب

دکتر نعمت رستمی مازویی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

دکتر نعمت رستمی مازویی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتص...

ادامه مطلب

رئیس کمیته انتخاب و معرفی پایان‌نامه برتر مدیریت کسب و کار سال کشور معرفی شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر سید سعید میرواحدی، عضو هی...

ادامه مطلب

دکتر نسیم مداحی، عضو کمیته پایان نامه مدیریت کسب و کار سال کشور شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر نسیم مداحی، دبیر کمیته تخ...

ادامه مطلب

دکتر محسن پاسبان، عضو کمیته پایان نامه مدیریت کسب و کار سال کشور شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر محسن پاسبان، رئیس آکادمی ...

ادامه مطلب

دکتر آرش عادل پناه، عضو کمیته پایان نامه مدیریت کسب و کار سال کشور شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر آرش عادل پناه، دبیر شعبه ...

ادامه مطلب

دکتر محمد مهدی رضوانی، عضو کمیته پایان نامه مدیریت کسب و کار سال کشور شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر محمد مهدی رضوانی، رئیس کم...

ادامه مطلب

دکتر محسن مطیعی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

به گزارش دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر محسن مطیعی، عضو هیئت علمی...

ادامه مطلب

دکتر علی پالیزبان، عضو کمیته پایان نامه مدیریت کسب و کار سال کشور شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر علی پالیزبان، عضو هیئت عل...

ادامه مطلب