دکتر سیده فاطمه قاسم پور گنجی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

دکتر سیده فاطمه قاسم پور گنجی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد ...

ادامه مطلب

دکتر حسین بوداقی خواجه نوبر، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

دکتر حسین بوداقی خواجه نوبر، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد ب...

ادامه مطلب

دکتر محسن فرهادی نژاد، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

دکتر محسن فرهادی نژاد، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد به گزار...

ادامه مطلب

پروفسور نورمحمد یعقوبی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

پروفسور نورمحمد یعقوبی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد به گزا...

ادامه مطلب

دکتر سید نجم الدین موسوی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

دکتر سید نجم الدین موسوی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد به گ...

ادامه مطلب