دکتر حجت وحدتی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

به گزارش دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر حجت وحدتی، ریاست دانشکده ...

ادامه مطلب

دکتر سیده فاطمه قاسم پور گنجی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

به گزارش دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر سیده فاطمه قاسم پور گنجی،...

ادامه مطلب

دکتر حسین بوداقی خواجه نوبر، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

دکتر حسین بوداقی خواجه نوبر، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد ب...

ادامه مطلب

دکتر رضا پیرایش، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

دکتر رضا پیرایش، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد به گزارش دبیر...

ادامه مطلب

پروفسور نورمحمد یعقوبی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

پروفسور نورمحمد یعقوبی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد به گزا...

ادامه مطلب