دکتر حامد جنتی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

دکتر حامد جنتی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد به گزارش دبیرخ...

ادامه مطلب

دکتر سیده فاطمه قاسم پور گنجی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، دکتر سیده فاطمه قاسم پور گنجی،...

ادامه مطلب

دکتر مرتضی رجوعی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

دکتر مرتضی رجوعی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد به گزارش دبی...

ادامه مطلب

دکتر محسن فرهادی نژاد، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

دکتر محسن فرهادی نژاد، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد به گزار...

ادامه مطلب

دکتر سید نجم الدین موسوی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

دکتر سید نجم الدین موسوی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد به گ...

ادامه مطلب

دکتر بهمن حاجی پور، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

دکتر بهمن حاجی پور، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد به گزارش د...

ادامه مطلب

دکتر رضا پیرایش، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

دکتر رضا پیرایش، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد به گزارش دبیر...

ادامه مطلب

پروفسور نورمحمد یعقوبی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد

پروفسور نورمحمد یعقوبی، عضو کمیته انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر مدیریت کسب و کار سال کشور شد به گزا...

ادامه مطلب