رئیس کمیته انتخاب و معرفی چهره برجسته کسب و کار سال کشور معرفی شد

به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار، پروفسور حسنعلی آقاجانی عضو هیئ...

ادامه مطلب

پروفسور عبدالحمید ابراهیمی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

پروفسور عبدالحمید ابراهیمی، عضو کمیته علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی ...

ادامه مطلب

دکتر علی فرهادیان، عضو کمیته علمی کنفرانس شد

دکتر علی فرهادیان، عضو کمیته علمی کنفرانس شد به گزارش دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و ...

ادامه مطلب